ВАКівські фахові видання - Філологія - Фахові видання - Офіційний веб-портал ЛММГО "Пантеон Наук"
Вітаємо Вас на нашому веб-порталі!
Українська English
П'ятниця, 31.07.2015, 15:18
Підписатись на новини | Реєстрація | Вхід | RSS

Львівська міська молодіжна громадська
організація "Пантеон наук"

         

Рекомендуємо
Дописи у блозі
Дисертанту
Конференції
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET CY-PR.com
Реклама
Автоматизація промислових механізмів.
Пошук
Контакти
Вісник
Інформаційни вісник "Молоді науковці" - аналітичне видання про стан освіти, науки та бізнесу в Україні.


Команда

Заходи партнерів
Головна » Дошка оголошень » Філологія » ВАКівські фахові видання

У категорії оголошень: 4
Показано оголошень: 1-4
Сторінки:


Сортувати по: Даті · Назві · Коментарям · Переглядам
«Наукові записки. – Серія: Філол. науки (мовознавство) /
Ред. кол.: доктор філол. наук, професор Василь Ожоган (відп. ред.)»

  8- 10 разів на рік колектив Кафедри української мови Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка видає «Наукові записки», що є фаховим виданням, затвердженим ВАК України (Бюлетень ВАКУ. – 1999. – №4).

Тематика збірника:
1. Теоретичні проблеми граматики.
2. Питання дериватології.
3. Питання історії мови та діалектології.
4. Проблеми фонетики й фонології.
5. Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць.
6. Ономастичні студії.
7. Когнітивні аспекти дослідження мовних явищ.
8. Лінгвістика тексту. Питання поетики.
9. Лінгвокультурологія. Філософія мови. Лінгвопрагматика.
10. Методика викладання дисциплін мовознавчого циклу. Соціокультурні аспекти у навчанні рідної та іноземної мов.
11. Рецензії, анотації.

Вимоги до носіїв та розміщеного файлу:
– дискета (диск) – без механічних пошкоджень і перевірена антивірусною програмою;
– файл – у редакторі Word і форматі * doc, а копія – у форматі * rtf;
– файл називати за прізвищем автора статті. Ім’я файлу набрати латинськими літерами (напр.: Petrenko. rtf; Petrenko. doc).

Вимоги до змісту і технічного оформлення тексту статті:


Згідно з Постановою президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1
наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка
завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

Статті, які не відповідають вимогам ВАК України, до друку не приймаються.
Загальний обсяг статті
– від 10 до 24 сторінок.

1.
На першому рядку статті відцентровано подати назву великими жирними
літерами курсивом, через один рядок – ім’я та прізвище (жирний курсив).

2.
На наступному рядку статті, після прізвища автора, розмістити резюме
(5-6 рядків) українською й англійськими мовами (звичайний шрифт курсив).

3.
Текст набирати шрифтом «Times New Roman», розмір – 14 пт, стиль
«нормальний» (звичайний), міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ –
1, 27 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.
Розмір паперу – А 4.

4.
У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього
використовуються параметри абзацу, шрифту, положення символів
табуляції).

5.
У тексті використовувати дефіс «-», який не відділяється пропусками, і
тире «–» (Alt + 0151), яке відділяється з обох боків пропусками. Перед
розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться.

6. Ініціали відділяти від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

Покликання на використані джерела та літературу в тексті робити за
зразком [2, 364; 5, 127; 7-9], де перша цифра – номер джерела в
бібліографії, друга – номер сторінки через кому, декілька джерел через
крапку з комою, декілька сторінок через дефіс.

7. Після тексту статті (приміток) подати заголовок «БІБЛІОГРАФІЯ»
і в алфавітному порядку навести всі використані джерела (спочатку
«кирилицею», потім «латиницею»). Список використаних джерел оформляти за
вимогами ВАК. У списку слід розрізняти тире і дефіс.

Через один рядок після біографії подати «ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА»,
де зазначити ім’я та прізвище, науковий ступінь, учене звання, назву
кафедри, назву вищого навчального закладу (повністю), й наукові
інтереси.

Зразок оформлення статті: Naukovi_zapysky

Набір
статей до друку здійснюється за оголошеннями, що розміщуються на сайті
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка(www.kspu.ua/)

Адреса редакції 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1

Контактні телефони:
служб. 8 (0522) 24-86-53,
дом. 8 (0522) 32-14-60
моб. 8 095 6379359.

ВАКівські фахові видання | Переглядів: 2523 | Дата: 19.02.2009

Науковий журнал «Мандрівець»

Журнал «Мандрівець» – спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» та видавництва «Мандрівець», реєстраційне свідоцтво КВ № 8104 від 06.11.2003 р..

Журнал включений до переліку наукових фахових видань зі спеціальностей: філологія, історія та філософія.
Всі статті рецензують фахівці та затверджує Вчена Рада НаУКМА.
Журнал надсилається до бібліотек, що їх перелік затверджений постановою Президії ВАК України від 22.05.1997 р. № 16/5. Тому науковці мають можливість знайомитися із результатами наукових досліджень.
Журнал «Мандрівець» виходить раз у два місяці, а також є підписним виданням (підписний індекс № 35331).

Вимоги щодо оформлення статей:
1. Мова публікацій – українська.
2. Прізвище та ім’я автора.
3. Науковий ступінь, звання (якщо є); посада, місце роботи (навчання).
4. Домашня адреса, контактний телефон (роб., дом.), адреса електронної пошти (якщо є).
5. Література подається у послідовності розміщення посилань на сторінках тексту. Посилання у статті подавати у квадратних дужках [5, с. 34].
6. Обов’язково подавати переклад іншомовних цитат і оформляти їх зноскою на тій самій сторінці.
7. Матеріали роботи подаються в комп’ютерному наборі на дискеті 3.5 або CD та роздруковані на папері. Повна ідентичність роздруківки й оригіналу обов’язкова. Текст набирається в програмі MS Word (версії від 97 і вище). Основна гарнітура набору – Times New Roman. При використанні особливих шрифтів необхідно їх додавати разом з файлом. Оскільки друк чорно-білий, не застосовувати колір у графіках, діаграмах тощо.

Загальні зауваження щодо набору статті:
1. При наборі не застосовувати для форматування тексту додаткові інтервали (просвіт – клавіша «Space» і табулятори – «Tab»). Особливо це стосується початку абзаців.
2. Не використовуватися клавішу «Enter» для обриву рядків.
3. Не робити «штучний» перенос слів за допомогою дефіса.
4. Необхідно пам’ятати, що скорочення «млн» та «млрд» пишуться без крапки.
5. Апостроф набирається клавішами «Alt»+«0146».
6. Лапки потрібно набирати однакові по всій статті.
7. Тире треба набирати за допомогою коду «Alt»+«0150», а не використовувати дефіс.

Адреса: вул. Качали, 3. м. Тернопіль, 46001, Україна.
Тел.:
(0325)43-41-62.
E-mail:
mandr@utel.net.ua.
Реєстраційний номер:
КВ № 8104.

ВАКівські фахові видання | Переглядів: 3226 | Дата: 02.02.2009

Науковий щорічник «Лінгвістичні студії» Донецького національного університету, кафедри української мови.
Видання затверджене ВАК України як фахове («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 8925 від 01.07.2004 року.

Проблематика видання:
актуальні проблеми теорії мови, функціональної граматики; з’ясовуються напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функціональні вияви в тексті; простежуються особливості українських говорів; встановлюються особливості функціональної семантики фразеологічних і лексичних одиниць; висвітлюються тенденції сучасного словотвору.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

Вимоги до оформлення статей:
Статті обсягом від 6 до 10 сторінок подаються в електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюйма) в редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах *.doc і *.rtf разом із двома примірниками роздрукованого тексту. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc i petrenko.rtf.
Параметри сторінки:
всі поля 2 см. Розмір паперу – А4.
Шрифт
Times New Roman, розмір 12, стиль «нормальний» («звичайний»). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його на дискеті.
Міжрядковий інтервал
– 1.
Абзацний відступ
– 1 см.
Текст друкується без переносів.
Сторінки
рукопису нумеруються олівцем на звороті.
Ім’я і прізвище автора
друкуються напівжирними літерами на першому рядку у правому куті.
На другому рядку у лівому куті – шифр ББК (звичайний шрифт). На третьому – шифр УДК (звичайний шрифт).
Назва статті
друкується на наступному рядку (відцентрована, великими напівжирними літерами).
Через один рядок курсивом подається реферат українською мовою (до 10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив).
Через один рядок після реферату подається основний текст статті (вирівнюється за шириною).
Ілюстративний матеріал
друкується курсивом.
Покликання
у тексті публікації оформлюються за допомогою квадратних дужок [ ] із вказівкою прізвища автора, року видання (за потреби – сторінки).
Слід розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире.

Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., Н. Л. Іваницька), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90 ті, 1 го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс).
Примітки
(виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).
Схеми
необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку «Вибір об’єкта», виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів «Малювання» натисність кнопку «Дії», виберіть команду «Групувати»).

Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка).
Завершує публікацію резюме англійською мовою (до десяти рядків, шрифт звичайний). Резюме подається через один рядок після списку літератури: прізвище та ім’я автора, назва статті, текст резюме, ключові слова.

В окремому файлі у форматі *.doc подаються відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail. Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова «vidomosti», між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc.
Необхідно також подати роздрук з відомостями про автора (окрема сторінка).

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.
При використанні матеріалів серії покликання на «Лінгвістичні студії» є обов’язковим.

Адреса редакції: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, корп. І., кафедра української мови та прикладної лінгвістики, «Лінгвістичні студії», тел.: +38 (062) 381-70-06.

Веб-сторінки наукового щорічника «Лінгвістичні студії»:
http://mova.dn.ua/index.php?option=com_content&task=section&id=3&Itemid=3
,
http://mova.dn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=3
.

ВАКівські фахові видання | Переглядів: 2397 | Дата: 31.01.2009

Збірник наукових праць «Наукові записки. Серія: Філологія» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського – періодичне видання, затверджене ВАК України як фахове з філологічних наук.

До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті обсягом 8-10 сторінок у такому оформленні:
Ім'я та прізвище автора (жирним курсивом, вирівнювання по правому краю); наступний рядок – назва міста в дужках (курсивом).
Шифр УДК.
Через рядок – назва статті (відцентрована, великими літерами жирним шрифтом).
Через рядок подається основний текст: шрифт Тimes New Roman, розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5, відступи зліва – 3 см, зверху, знизу – 2 см, справа – 1,5 см, абзацний відступ – 1,25 см. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.
Посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [4, с.345].
Через рядок після основного тексту подається ЛІТЕРАТУРА в алфавітному порядку відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог (див. Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6). Через рядок – АНОТАЦІЇ (5-6 рядків) та ключові слова українською й англійською мовами (курсивом).

Структура статей:
Текст має бути ретельно відредагований і відповідати вимогам ВАК України до фахових видань.
Згідно з Постановою президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1) наукова стаття має містити такі обов'язкові елементи: "постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку".

Статті, які не відповідають вимогам ВАК України та редакційним вимогам, до друку не приймаються.

Матеріали подавати в електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюйма або на диску) в редакторі Microsoft Word разом із роздрукованим примірником (аркуш формату А-4). Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.
На окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, посада, місце роботи, адреса та контактний телефон.
Разом із матеріалами надсилати конверт із заповненою зворотною адресою.

Для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня, обов’язкова рецензія-рекомендація наукового керівника.

Вартість однієї сторінки – 20 грн., додатково 15 грн. для отримання збірника поштою. Гроші на публікацію статей надсилати поштовим переказом, квитанцію про оплату додати до матеріалів. Статті докторів наук будуть видаватися безкоштовно.

За детальною інформацією про періодичність виходу видання та останній термін подачі матеріалів звертатися до: Завальнюк Людмили Вікторівни, Інститут філології й журналістики, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Острозького, 32, м. Вінниця, 21100. 

Детальна оновлена інформація щодо вимог.
Контактні телефони:

8-096-468-46-50 (Іваницька Ніна Лаврентіївна – головний редактор збірника)
8-063-8545590 (Боднар Ольга Олександрівна – технічний секретар).
Веб-сторінка Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського:

http://www.vinnitsa.com/vspu/
.

ВАКівські фахові видання | Переглядів: 4818 | Дата: 31.01.2009

Автоматизація електрообладнання мостових кранів